#حقوق

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
Tina Wright
Buy Verified TransferWise Accounts 24/7 Ready to Contact:- ⏩ Email: serviceit2024@gmail.com ⏩ Skype: BankTrustAccount ⏩ Telegram: @BankTrustAccount ... View More
Be the first person to like this.
local callgirls
hesabras law
◀️ آیا ربودن مال گم شده جرم سرقت است؟! اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. در صورتی که شخصی مالی را در ملک خود و مکانی که در تصرف مالکانه او قرار دارد گم کند و شخصی ... View More
hesabras law
◀️ آیا جرم سرقت قابل گذشت است؟ اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. جرم سرقت در صورتی که حدی نباشد و همچنین از طریق تهدید و آزار نباشد یا این که سارق مسلح نباشد صرفا ... View More
hesabras law
◀️ آیا توهین به مامور دولت قابل گذشت است؟ اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. بله، طبق قانون کاهش مج_ازات حب_س تعزیری که در سال 1399 تصویب شد توهین به مامور دولت به ... View More
hesabras law
◀️ آیا قسم دروغ جرم است؟ اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. قسم دروغ جرم نیست مگر این که شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند دروغ یاد کند که در این صورت به مجازات شش... View More
hesabras law
◀️ آیا سقط جنین جرم قابل گذشت است؟ اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. جرم سقط جنین از سال 1399 و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می ش... View More
hesabras law
◀️ آیا امتناع از دادن طفل توسط پدر یا مادر جرم است؟!! اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. پدر یا مادر که حضانت بر عهده او است در زمان مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطا... View More
hesabras law
◀️ آیا تعقیب بانوان توسط اشخاص عادی جرم است؟!! اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. تعقیب بانوان نوعی مزاحمت تلقی می شود و طبق ماده 619 کتاب پنجم تعزیرات در صورتی که ... View More
hesabras law
◀️ تدلیس در ازدواج به چه معناست؟ اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید. تدلیس یا فریب در ازدواج جرم موضوع ماده 647 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است این جرم به معنی اثب... View More
Load More