Categories
Categories
WebsiteBigbang
by on March 15, 2021
304 views
รูปแบบอัตลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ท่องเที่ยวไทย 2541-2542 ออกแบบโลโก้เป็นตราสัญลักษณ์รูปดวงตาที่มีลักษณะลายเส้นที่แสดงถึงความอ่อนช้อยของงานจิตรกรรมไทย นำมาดัดแปลงเรียบง่าย และร่วมสมัยมากขึ้น สีที่ใช้กำหนดให้เห็นลายเส้นรูปดวงตาเป็นสีเหลืองทอง บนพื้นสีดำสนิท วางอยู่เหนือตัวอักษรคำว่า Amazing ที่ใช้สีต่างกันถึง 7 สีและตัวอักษร Thailand สีขาว

ผู้ออกแบบ การท่องเที่ยวไทยได้ว่าจ้างให้บริษัท โอกิลวี่ แนมอนด์ เมทเธอส์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการรับออกแบบโลโก้ และวางระบบอัตลักษณ์ของโครงการในครั้งนี้

เปิดการใช้งาน มีการนำตราสัญลักษณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนหีบห่อบรรจุสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว สถานีน้ำมัน โรงแรม สายการบิน และอื่นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือ และการใช้อัตลักษณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

--------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
LogoBigbang
https://www.orapages.com/logobigbang
--------------------------------------------------

ประเด็นปัญหา
การท่องเที่ยวไทยได้ดำเนินโครงการนี้ โดยมีการปฏิบัติตามระบบอัตลักษณ์ ที่บริษัทออกแบบกำหนดไว้ค่อนข้างดี ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จัก และจดจำได้ดี และเป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าการท่องเที่ยวไทย จะมีโครงการอื่นออกมาอีกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านการออกแบบ และวางระบบตารางเช่นที่เคยปฏิบัติ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปอย่างน่าเสียดาย

ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘
เนื่องจากการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นผลให้รายได้หลักของประเทศ ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องถดถอยไม่บรรลุตามเป้าหมาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะเร่งขับเคลื่อนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้คึกคักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวทางการทำงานที่มุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ทั้งงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “คืนความสุขให้กับประชาชน” และเป็นที่น่ายินดีว่าบรรยากาศทางการท่องเที่ยว เริ่มฟื้นกลับคืนสู่ภาวะปกติจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งต่อการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) จึงมีมติอนุมัติเห็นชอบให้ประกาศ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘” เป็นวาระแห่งชาติ


เนื่องจากปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้ได้ชื่นชมความงดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ รวมทั้งได้มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าจดจำ น่าระลึกถึง และน่าบอกต่อ ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการพิเศษดังกล่าวนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกันตลอดทั้งปี ตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘” เป็นตราสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารความเป็นไทย ทั้งในแง่ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความงดงาม อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลก ทั้งยัังต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศ สร้างการรับรู้ และจดจำตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยให้นักท่องเที่ยว ได้รู้สึกถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และได้สัมผัสความเป็นไทยที่จะสร้างความสุข และความทรงจำอันน่าประทับใจให้มากกว่าที่เคย
Post in: Graphic Design
Be the first person to like this.
Page generated in 21.0506 seconds with 15 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.